O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej „Crux” zostało założone w 2005 r. z inicjatywy ks. infułata Edmunda Podzielnego, ówczesnego proboszcza parafii kate-dralnej, i grupy angażujących się w życie parafialne osób, nie tylko z terenu parafii. Na apel ks. proboszcza Podzielnego pozytywnie odpowiedziało kilkadziesiąt osób, które utworzyły formalne struktury Stowarzyszenia, spełniając tym samym wymogi prawne do oficjalnego zarejestrowania jego działalności w sądzie.

Stowarzyszenie „Crux” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o niezarobkowych celach, którymi są inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich działań własnych, swoich członków oraz osób trzecich w zakresie:
- rozwoju katedry opolskiej oraz prowadzonej w niej działalności duszpasterskiej;
- renowacji i konserwacji katedry oraz bieżącego utrzymania jej w dobrym stanie technicznym;
- upowszechniania wiedzy o katedrze, jej historii i tradycji oraz o osobach prowadzących w przeszłości w jej murach działalność duszpasterską;
- pielęgnowania tradycji działalności duszpasterskiej katedry;
- zrzeszania się osób – organizatorów wszelkiej pomocy na rzecz katedry;
- niesienia pomocy ludziom potrzebującym;
- działalności pożytku publicznego, w szczególności działalności charytatywnej;
- współdziałania z organizacjami, których cele są zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- przyjmowanie w poczet członków osób zainteresowanych realizacją celów Sto-warzyszenia;
- gromadzenie środków finansowych i rzeczowych, pochodzących z dotacji, darowizn, zapisów, spadków, zbiórek publicznych, imprez kulturalnych i oświatowych, zabaw i loterii oraz z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej;
- udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego wszelkim działaniom na rzecz katedry;
- wspieranie materialne działalności katedry;
- kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych;
- działalność popularyzacyjną, edukacyjną i wydawniczą;
- udzielanie pomocy finansowej i doradczej przy organizowaniu inicjatyw spo-łecznych o charakterze charytatywnym, humanitarnym, religijnym, kulturalnym i oświatowym;
- współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i mię-dzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej;
- wszelkie inne działania, które będą miały wpływ na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

W 2015 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i od tego momentu prowadzi czynną działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie:
- pielęgnowania tradycji działalności katedry opolskiej;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- pomocy charytatywnej ludziom potrzebującym;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- organizowania imprez kulturalnych;
- sprzedaży przedmiotów (darowizn) na cele prowadzenia pożytku publicznego;
- sprzedaży przedmiotów wytworzonych na zajęciach rehabilitacyjnych, na lek-cjach religii lub w ramach ogłaszanych przez Stowarzyszenie konkursów.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem, w które zaangażowało się Stowarzysze-nie, było wsparcie remontu wież katedralnych w latach 2007–2009. Pomoc Stowarzyszenia polegała głównie na popularyzowaniu historii katedry poprzez wydawanie okolicznościowych broszur, a także na zorganizowaniu na placu katedralnym trzydniowego jarmarku, z którego dochód został przeznaczony na remont XIX-wiecznych wież.
Obecnie Stowarzyszenie zintensyfikowało swoją aktywność i od kilku lat organi-zuje koncerty na rzecz katedry. Dla katedry zaśpiewali m.in.: Kamil Bednarek, Sylwia Grzeszczak, s. Cristina Scuccia – zwyciężczyni włoskiej edycji Voice of Italy 2, Barbara Kurdej-Szatan, zespół „Frele”, zespół „Sound’n’Grace”, Grupa MoCarta, Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu.

Dzięki uprzejmości włodarzy Opola Stowarzyszenie regularnie uczestniczy jako wystawca i sprzedawca w corocznych miejskich jarmarkach bożonarodzeniowych.
Kolejnym projektem Stowarzyszenia jest pomoc przy wydaniu i dystrybucji filmu „Prace na wysokościach” (zrealizowanego przez TVP3 Opole), który zwraca uwagę na konieczność renowacji katedry opolskiej, a jednocześnie przybliża historię tego sakralnego obiektu.

Do góry